OTE
Sitemap Links Contact English

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας)

1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟ

Το 1989 ήταν το έτος στο οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη η πολιτική της "Νέας Προσέγγισης" της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον ζωτικό και αλματωδώς αναπτυσσόμενο τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή η στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική της τεχνικής εναρμόνισης από το αυστηρά κανονιστικό στο τυποποιητικό πλαίσιο. Είχε ήδη καθιερωθεί η Λευκή Βίβλος των Τηλεπικοινωνιών που προέβλεπε την έκδοση μιας σειράς Κοινοτικών Οδηγιών πλαισιακού χαρακτήρα οι οποίες θα υποστηρίζονταν τεχνικά από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα παράγονταν από έναν αυτόνομο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης. Ο φορέας αυτός - που δεν ήταν άλλος από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) - ιδρύθηκε το 1988, για το σκοπό αυτό, και το 1989 άρχισε, πλέον, την παραγωγή των Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. Τα πρότυπα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν τη βάση των κοινών ευρωπαϊκών εναρμονισμένων τεχνικών απαιτήσεων όλων των σύγχρονων λειτουργούντων και αναπτυσσόμενων, αλλά και των μελλοντικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον, ο ΟΤΕ, ωθούμενος από την ανάγκη για απόδοση των νέων τηλεπικοινωνιακών εννοιών με όρους ελληνικούς για χρήση αφενός από τις υπηρεσίες και τα στελέχη του και αφετέρου από τις ελληνικές μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ, ίδρυσε τη ΜΟΤΟ (Απόφαση 605/10/18.8.89 του Γενικού Διευθυντή του ΟΤΕ), η έναρξη των εργασιών της οποίας (πρώτη συνεδρίαση) έγινε στο Κέντρο Τηλεπικοινωνιακής Ανάπτυξης του ΟΤΕ, στις 4 Δεκεμβρίου 1989.

Σύμφωνα με την ιδρυτική Απόφαση, το έργο της ΜΟΤΟ, σε γενικές γραμμές, είναι:

- η συγκέντρωση, αξιολόγηση και οριστικοποίηση των ήδη χρησιμοποιούμενων ελληνικών τηλεπικοινωνιακών όρων με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών,
- ο εξελληνισμός, σύμφωνα με τις αρχές της Ορολογίας, των όρων που ήδη χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση μορφή τους,
- η άμεση αντιμετώπιση των νεοεισαγόμενων ξενόγλωσσων τηλεπικοινωνιακών όρων, απόδοσή τους με ελληνικούς και ευρεία διάδοση των τελευταίων και
- η συν τω χρόνω σύνταξη και διαρκής ενημέρωση ενός "Δυναμικού Λεξικού Τηλεπικοινωνιακών Όρων" και η κατά καιρούς (π.χ. ανά διετία) έκδοση "στιγμιοτύπων" του.

Παράλληλα, εκείνον τον καιρό, η επιταγή της εθνικής παρακολούθησης των εργασιών του ETSI και μεταφοράς των παραγόμενων από αυτό ευρωπαϊκών προτύπων σε εθνικά Ελληνικά Πρότυπα (δηλαδή σε Πρότυπα ΕΛΟΤ) δημιούργησε την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής συνεργασίας του ΟΤΕ και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με τον ΕΛΟΤ και το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ). Το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πήρε επίσημη μορφή ως "Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΤΕ και ΕΛΟΤ για την Τυποποίηση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών" (Ιούνιος 1989) που εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τις Διοικήσεις των δύο Οργανισμών και προσυπογράφηκε από τους δύο προϊσταμένους Υπουργούς. Με το "Πρωτόκολλο Συνεργασίας" καθιερώθηκε το ελληνικό εθνικό σύστημα Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης, με κεντρικό όργανο μια εθνική αντιπροσωπευτική επιτροπή τυποποίησης: την "Τεχνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίες" (ΤΕ-Τ), την ευθύνη λειτουργίας της οποίας ανέλαβε ο ΟΤΕ. Η ΜΟΤΟ, σχεδόν αμέσως (Μάρτιος 1990), εντάχθηκε στο σύστημα αυτό υπαγόμενη στην ΤΕ-Τ ως Ομάδα Εργασίας της. Στο σχήμα 1 φαίνεται η ΤΕ-Τ με τους συμμετέχοντες φορείς και με τη ΜΟΤΟ ως πρώτη Ομάδα Εργασίας της. Ως το 2005 είχαν συσταθεί άλλες δεκαπέντε Ομάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ, οι οποίες αποτελούνταν από 103 μέλη, κυρίως τηλεπικοινωνιακούς επιστήμονες και ήταν σε πλήρη λειτουργία. Η ΤΕ-Τ σταμάτησε τη λειτουργία της στον ΟΤΕ μετά την 262η συνεδρίασή της στις 26-4-2012 και συνέχισε να λειτουργεί στον ΕΛΟΤ ως την 294η συνεδρίασή της στις 18-12-14. Έκτοτε δεν παράγονται στην ελληνική γλώσσα πρότυπα ισοδύναμα των Ευρωπαϊκών Προτύπων του ETSI. Η ΜΟΤΟ, όμως, αν και είχε σταματήσει τη λειτουργία της στον ΟΤΕ μετά την 1119η συνεδρίασή της, στις 20-12-11, συνέχισε να λειτουργεί ως συλλογικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) από την 1120ή συνεδρίασή της, στις 18-9-12, μέχρι σήμερα επεξεργαζόμενη τηλεπικοινωνιακούς όρους για τη βάση TELEΤERM.

1.1 Σύνθεση της ΜΟΤΟ Σήμερα στη ΜΟΤΟ συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη:

Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
(ιδρυτικό μέλος)
, Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ
Νίκος Αποστολάκης, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
Θεόφιλος Βαμβάκος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
(ιδρυτικό μέλος)
Κατερίνα Ζερίτη, Φιλόλογος-Μεταφράστρια, Μεταπτυχιακό Ορολογίας
Μιχάλης Καραμιχάλης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
Νίκος Κωνσταντακάκης, Βιομηχανικός Ψυχολόγος (ιδρυτικό μέλος)
Χαράλαμπος Μουσούρος, Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Άννα Νικολάκη Φιλόλογος, Μεταφράστρια
Τζάνος Ορφανός Φυσικός-Ηλεκτρονικός
Δημήτρης Συνοδινός, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός (ιδρυτικό μέλος)
Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός
(ιδρυτικό μέλος)

Στη ΜΟΤΟ έχουν, κατά καιρούς, συμμετάσχει και συμβάλει στις εργασίες της, ως μέλη: τα στελέχη του ΟΤΕ: Γιώργος Τζωρτζίνης, Χριστίνα Φωστιέρη, Γιώργος Βασιλάκης, Κώστας Σκούρας, Πέτρος Σιάπικας, Ηλίας Ζωηρός, Δημοσθένης Κομίνης, Δημήτρης Κόκκινος, Π. Γιαννακόπουλος, και Κώστας Παπανδρέου και ως μόνιμοι παρατηρητές: τα στελέχη Ελένη Ζωγράφου, Αργυρώ Τρουποσκιάδου και Χρήστος Καλατζής, του ΟΤΕ, και Γεράσιμος Παγιατάκης ως στέλεχος του ΕΛΟΤ.


Σχήμα 1 - Τα όργανα της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής τυποποίησης και οι εμπλεκόμενοι φορείς (Η ΜΟΤΟ ως Ομάδα εθνικής τυποποίησης της τηλεπικοινωνιακής ορολογίας)

Ερμηνεία των Ακρωνύμων του Σχήματος 1

ΥΠΜΕ Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ΚΕΤΕΣ Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας Στρατού
ΥΠΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην ΥΒΕΤ) ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΥΕΝ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ΕΚΠΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΕΡΤ Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση
ΣΕΒ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ΕΠΥ Εταιρεία επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών
ΒΕΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  
ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΤΕ-Τ Τεχνική Επιτροπή "Τηλεπικοινωνίες"
ΠΕΧΥ Πανελλήνια Ενωση Χρηστών Υπολογιστών ΜΟΤΟ Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας

Επιστροφή


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: OTEnet Α.Ε.
Copyright ©2003 OTEnet Α.Ε. All rights reserved
ΕΛΟΤ