OTE
Sitemap Links Contact English

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας)

2 ΑΠΟ ΤΟ 1989 ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ

Στα έτη που διέρρευσαν από το 1989 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011, οι Υπηρεσίες του ΟΤΕ που ήταν υπεύθυνες για τη λειτουργία της Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης και, επομένως, και της Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας ήταν, κατά σειράν: το Κέντρο Τηλεπικοινωνιακής Ανάπτυξης (ΚΤΗΛΑ), η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, το Τμήμα Τυποποίησης, Προτύπων και Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Ποιότητας, η Υποδιεύθυνση Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας. Από την αρχή (1989) μέχρι σήμερα Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ (όσο και της ΤΕ-Τ όσο λειτουργούσε) είναι ο Κώστας Βαλεοντής.

Για αρκετά χρόνια (ως το 1996), η ΜΟΤΟ, για την εκτέλεση του έργου της, συνερχόταν τακτικά την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 9.00 - 12.00. Οι τηλεπικοινωνιακοί όροι τους οποίους μελετούσε εμπεριέχονταν σε αιτήματα υπηρεσιακών λειτουργιών ή στελεχών του ΟΤΕ, ή των ελληνικών Μεταφραστικών Υπηρεσιών της ΕΕ. Η έντονη ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση στο πεδίο της Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης με τον ραγδαίο ρυθμό παραγωγής ευρωπαϊκών προτύπων από το ETSI, συνετέλεσε σε αύξηση των Ομάδων Εργασίας της ΤΕ-Τ και επικέντρωση του έργου τους κυρίως στον "εξελληνισμό" των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ETS, I-ETS, NET, EN), γεγονός που επέβαλε στη ΜΟΤΟ πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς εκπόνησης τηλεπικοινωνιακών όρων. Χρειαζόταν να συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα. Η ΜΟΤΟ σταμάτησε τη λειτουργία της στον ΟΤΕ μετά την 1119η συνεδρίασή της, στις 20-12-11, αλλά συνέχισε να λειτουργεί ως συλλογικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) από την 1120ή συνεδρίασή της, στις 18-9-12, μέχρι σήμερα. Όσα ακολουθούν αφορούν τη λειτουργία της ΜΟΤΟ ως Ομάδας του ΟΤΕ και της ΤΕ-Τ.

2.1 "Στάδια επεξεργασίας" των όρων ή κειμένων που εκπονεί η ΜΟΤΟ

Τα κείμενα που επεξεργάζεται η ΜΟΤΟ, είτε πρόκειται για όρους είτε για όρους και ορισμούς, περνούν από τα ακόλουθα στάδια (βλέπε και Σχήμα 2):

Κείμενο Βάσης: (Στάδιο 0) Είναι το ξενόγλωσσο Λεξιλόγιο όρων ή Κείμενο όρων και ορισμών όπως έχει παραδοθεί στον Υπεύθυνο της ΜΟΤΟ από τον προτείνοντα (στέλεχος ή Υπηρεσία) συνοδευόμενο από σχετικές πληροφορίες χωρίς προτεινόμενη ελληνική απόδοση.
Προσχέδιο:
(Στάδιο 1)
Είναι το Κείμενο Βάσης μαζί με μια πρώτη ελληνική απόδοση είτε από τον προτείνοντα (Υπεύθυνο ή μέλος Ομάδας Εργασίας της ΤΕ-Τ ή άλλο στέλεχος ή Υπηρεσία) είτε από τον Υπεύθυνο της ΜΟΤΟ, είτε από τη συνεργασία των δύο.
Σχέδιο:
(Στάδιο 2)
Είναι το κείμενο του Προσχεδίου με επεξεργασμένη-τροποποιημένη, από τη ΜΟΤΟ, την ελληνική απόδοση. Όλο ή μέρος του κειμένου αυτού, κατά την κρίση της ΜΟΤΟ, στέλνεται στους αποδέκτες της "Δημόσιας Κρίσης" (περίπου 650 Υπηρεσίες, εταιρείες και άτομα) για σχολιασμό (Τα σχόλια διαβιβάζονται έστω και τηλεφωνικώς στον Υπεύθυνο της ΜΟΤΟ).
Τελικό κείμενο: (Στάδιο 3) Το κείμενο του Σχεδίου που απέδωσε η ΜΟΤΟ και για το οποίο συμφώνησε και η αρμόδια Ομάδα Εργασίας της ΤΕ-Τ, ή το κείμενο στο οποίο έχει καταλήξει η ΜΟΤΟ ύστερα από εξέταση των σχολίων των αποδεκτών της Δημόσιας Κρίσης. Το κείμενο αυτό στέλνεται στους αποδέκτες και διατίθεται από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της ΜΟΤΟ σε κάθε ενδιαφερόμενο, για εφαρμογή.
Αν το Τελικό Κείμενο είναι κείμενο Ελληνικού Προτύπου, τότε αυτό υποβάλλεται από τον Υπεύθυνο στην ΤΕ-Τ και μετά την έγκριση και της ΤΕ-Τ, εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ ως Ελληνικό Πρότυπο.
1η, 2η,...Αναθεώρηση: (Στάδιο 4, 5,...) Λεξιλόγιο όρων, ή κείμενο όρων και ορισμών, ή και μεμονωμένος όρος που έχει υποστεί αλλαγές κατά την 1η, 2η, ..., αναθεώρησή του, από τη ΜΟΤΟ, υπό το πρίσμα νέων δεδομένων.Σχήμα 2 - Διάγραμμα ροής της επεξεργασίας
Λεξιλογίων όρων ή Κειμένων όρων και ορισμών από τη ΜΟΤΟ

2.2 Εργασίες που πραγματοποίησε η ΜΟΤΟ μέχρι σήμερα ή έχει προγραμματίσει για το άμεσο μέλλον

Τα μέχρι σήμερα προϊόντα της ΜΟΤΟ μπορούν να ταξινομηθούν (διάγραμμα Σχήματος 3) σε έργα που έγιναν στο πλαίσιο του τακτικού προγράμματός της και σε έργα που εντάχθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έκτακτου προγράμματος. Στα πρώτα εντάσσονται κείμενα με τηλεπικοινωνιακούς όρους και ορισμούς (Πρότυπα ΕΛΟΤ ή άλλα κείμενα) και Λεξιλόγια τηλεπικοινωνιακών όρων, ενώ στα δεύτερα υπάγεται ένα Τετράγλωσσο Λεξικό και ένα πλήθος συλλογών τηλεπικοινωνιακών όρων για την Τράπεζα Όρων Eurodicautom.


Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακών Ορων

Στο ένα σκέλος του τακτικού προγράμματός της (βλέπε σχ.3) η ΜΟΤΟ επεξεργάζεται επιμέρους Λεξιλόγια Ορων που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, σε συγκεκριμένες πηγές αναφοράς οι οποίες κατατάσσονται σε:

  • Κείμενα Προτύπων ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων (1200 μέχρι σήμερα)
  • Κείμενα Τεχνικών Κανονισμών ή άλλων κανονιστικών εγγράφων (80 μέχρι σήμερα)
  • Αλλα τηλεπικοινωνιακά κείμενα (47 μέχρι σήμερα)
  • Κατάλογοι αρκτικολέξων (4 μέχρι σήμερα)

Οι όροι των Λεξιλογίων αυτών, ενσωματώνονται στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM η οποία τηρείται με ευθύνη του Υπευθύνου της ΜΟΤΟ και η χρήση της οποίας διατίθεται στο Ίντερνετ, ως προσφορά του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ στην ιστοσελίδα www.moto-teleterm.gr.

Ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ προγραμματίζει, για τις τακτικές συνεδριάσεις της, την απόδοση των Λεξιλογίων Ορων που απαιτούνται για την κάλυψη της λειτουργίας της ΤΕ-Τ και των Ομάδων της, κατά προτεραιότητα, και παράλληλα αντιμετωπίζει έκτακτα αιτήματα από οπουδήποτε κι αν προέρχονται.

Με το άλλο σκέλος του τακτικού Προγράμματός της η ΜΟΤΟ ασχολείται μόνο εφόσον διατίθεται χρόνος στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεών της, ενώ οι εργασίες της ως Συλλογικού Μέλους της ΕΛΕΤΟ καλύπτονται με έκτακτες συνεδριάσεις.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ εξέδιδε το Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακών Όρων (ΕΛΤΟ), που αποτελούνταν από τους ως τότε οριστικοποιημένους όρους (βλέπε σχ.3). Μέχρι σήμερα έγιναν οι ακόλουθες εκδόσεις:

ΕΛΤΟ/Εκδ.1 (1990): Περιλάμβανε Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο (από 680 όρους - στάδιο 3). Αντικαταστάθηκε από το ΕΛΤΟ/Εκδ.2.

ΕΛΤΟ/Εκδ.2 (1991): Περιλάμβανε Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο (από 2274 όρους - στάδιο 3) και αντίστοιχο Λεξιλόγιο Συντομογραφιών. Αντικαταστάθηκε από το ΕΛΤΟ/Εκδ.3.

ΕΛΤΟ/Εκδ.3 (1992): Περιλάμβανε Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο (3879 όρους - στάδιο 3), Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο (3850 όρους - στάδιο 3), Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Λεξιλόγιο (από 318 όρους - στάδιο 3), Γερμανοελληνικό και Ελληνογερμανικό Λεξιλόγιο (από 80 όρους - στάδιο 3) και Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων και Συντομογραφιών (511 όρους - στάδιο 3).

ΕΛΤΟ/Εκδ.4 (Τεύχ.Α) (1995): Περιλάμβανε Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο (7638 όρους - στάδιο 3) και Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων και Συντομογραφιών (1094 όρους - στάδιο 3).

ΕΛΤΟ/Εκδ.4 (Τεύχ.Β) (1997): Περιλάμβανε Συγκεντρωτικό Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων και Συντομογραφιών (2877 αντιστοιχίες). Αντικαταστάθηκε από την έκδοση 2 του ΣΛΑΑΣ (βλέπε 2.1.2 παρακάτω).

Στα διαστήματα μεταξύ των εκδόσεων του ΕΛΤΟ, κυρίως για εσωτερική χρήση από τα μέλη των Ομάδων Εργασίας της ΤΕ-Τ, γίνονται συγκεντρωτικές εκδόσεις των όρων της Βάσης TELETERM ανεξάρτητα από το στάδιο επεξεργασίας τους, με τον τίτλο Γενική και Ειδική Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία.

Ως το 2001 έγιναν, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ, δέκα εκδόσεις της Γενικής και Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (στιγμιότυπα της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM). H πιο διαδεδομένη από αυτές (9η) κυκλοφόρησε στις αρχές του 1999 (υποβληθείσα ταυτόχρονα σε δημόσια κρίση) και περιείχε 43.597 αντιστοιχίες όρων σε διάφορα στάδια επεξεργασίας. Μέσα στο 1999 κυκλοφόρησαν, για εσωτερική χρήση τέσσερις διαδοχικές εκδόσεις του Συμπληρώματος 1, ενώ μέσα στο 2000 κυκλοφόρησαν, για Δημόσια Κρίση και εσωτερική χρήση, τα Συμπληρώματα 2 και 3 της 9ης Έκδοσης.

Το 2001 κυκλοφόρησε η 10η Έκδοση (με 62.000 λήμματα

  • ως Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακών Όρων, τον Ιούνιο 2001 και
  • ως Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακών Όρων τον Ιούλιο 2001.

Ενώ ετοιμαζόταν η 11η Έκδοση της Γενικής και Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση της χρήσης της Βάσης TELETERM στο Ίντερνετ και από το 2001 σταμάτησαν οι έντυπες εκδόσεις, αφού πλέον, ανά πάσα στιγμή, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να συμβουλευτεί ψάχνοντας σε όλο το τρέχον περιεχόμενο της Βάσης και όχι σε ένα έντυπο στιγμιότυπό της.

Ο τρέχων αριθμός των λημμάτων της Βάσης αναγράφεται στην ιστοσελίδα αναζήτησης στη Βάση.

Στο Παράρτημα του παρόντος άρθρου δίνουμε έναν κατάλογο από επιλεγμένους σύγχρονους τηλεπικοινωνιακούς όρους στην αγγλική και με τους ελληνικούς ισοδύναμους όρους που απέδωσε/υιοθέτησε η ΜΟΤΟ.

Λεξιλόγια Αρκτικολέξων και συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες

Εχουν περατωθεί (στάδιο 3) τέσσερα επιμέρους Λεξιλόγια Αρκτικολέξων που αποτελούσαν συλλογές του ΚΤΗΛΑ και έχουν ενσωματωθεί στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM.

Ως Συγκεντρωτικό Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων, Ακρωνύμων και Άλλων Συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες (ΣΛΑΑΣ) δημοσιεύονται συγκεντρωτικά όλα τα αρκτικόλεξα, ακρώνυμα και λοιπές συντομογραφίες των επιμέρους συλλογών της Βάσης TELETERM. Η πρώτη έκδοση του ΣΛΑΑΣ ήταν το Β τεύχος της 4ης Εκδοσης του ΕΛΤΟ που προαναφέρθηκε, ενώ η 2η έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2001 και περιλαμβάνει περίπου 7.000 λήμματα.

Πρότυπα, Συστάσεις και άλλα Δημοσιεύματα

Στο άλλο σκέλος του τακτικού προγράμματός της η ΜΟΤΟ (βλέπε σχήμα 3) επεξεργάζεται κείμενα όρων και ορισμών. Τα κείμενα αυτά υπάγονται σε δύο κατηγορίες: σε κείμενα Ελληνικών Προτύπων (ΕΛΟΤ) και σε άλλα κείμενα που έχουν τυποποιητικό χαρακτήρα, αλλά δεν είναι Ελληνικά Πρότυπα (συστάσεις, κανονισμοί, τεχνικές εκθέσεις κ.ά.).

Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται τα Ελληνικά Πρότυπα που έχει εκπονήσει (στάδιο 3, 2) ή πρόκειται να εκπονήσει (στάδιο 1) η ΜΟΤΟ και τα έχει συμπεριλάβει στο άμεσο Τεχνικό Πρόγραμμά της. Στον Πίνακα δίνονται το διεθνές κείμενο βάσης, ο αριθμός ΕΛΟΤ, ο τίτλος και το στάδιο επεξεργασίας του καθενός από αυτά.

Η εκπόνηση προτύπων με όρους και ορισμούς εκ μέρους της ΜΟΤΟ δεν προχωρεί με πολύ γοργό ρυθμό στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεών της, λόγω του μεγάλου πλήθους όρων που παραπέμπονται σ' αυτήν από τις άλλες Ομάδες Εργασίας της ΤΕ-Τ, με αποτέλεσμα την προώθηση της παραγωγής λεξιλογίων όρων έναντι της επεξεργασίας ορισμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ελληνικά Πρότυπα τηλεπικοινωνιακών όρων και ορισμών
(Πρότυπα ΕΛΟΤ που έχουν εκπονηθεί ή πρόκειται να εκπονηθούν από τη ΜΟΤΟ)


Διεθνές
Κείμενο Βάσης
Αριθμός ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Στάδιο
IEC 50 (701)
ΕΛΟΤ 1300.1
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Τηλεπικοινωνίες, κανάλια και δίκτυα 3
IEC 50 (702)
ΕΛΟΤ 1300.2

Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις

3
IEC 50 (704)
ΕΛΟΤ 1300.4

Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 4: Μετάδοση

3
IEC 50 (712)
ΕΛΟΤ 1300.12
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Κεραίες 3
IEC 50 (714)
ΕΛΟΤ 1300.14
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μεταγωγή και σηματοδοσία στις Τηλεπικοινωνίες 3
IEC 50 (715)
ΕΛΟΤ 1300.15

Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 15: Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση και Εκμετάλλευση

3
IEC 50 (716-1)
ΕΛΟΤ 1300.16-1

Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 16-1: Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών ( ISDN ) – Γενικές επόψεις

3
IEC 50 (722)
ΕΛΟΤ 1300.22
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Τηλεφωνία 3

ITU-R S.673-2

ΕΛΟΤ ITU-R S.673-2
Όροι και ορισμοί διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών 3
IEC 50 (726)
ΕΛΟΤ 1300.26
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Γραμμές μετάδοσης και κυματοδηγοί 1
IEC 50 (731)
ΕΛΟΤ 1300.31
Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Επικοινωνία οπτικών ινών 1


Στον Πίνακα 2 αναγράφονται κείμενα Συστάσεων και άλλων Δημοσιευμάτων που περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακούς όρους και ορισμούς και τα οποία έχει εκπονήσει ή πρόκειται να εκπονήσει η ΜΟΤΟ. Τα κείμενα αυτά δεν είναι διεθνή πρότυπα, αλλά είναι άλλα τυποποιητικά δημοσιεύματα όπως Τεχνικές Εκθέσεις του ETSI ή Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Δίνονται ο κωδικός κειμένου, ο κωδικός πηγής της Βάσης TELETERM, ο ελληνικός τίτλος και το στάδιο επεξεργασίας καθενός από αυτά. Περατωμένα είναι τα κείμενα ΟΡΙΣΜ.1, ΟΡΙΣΜ.2 και ΟΡΙΣΜ.4 του Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κείμενα Συστάσεων και άλλων εγγράφων με τηλεπικοινωνιακούς όρους και ορισμούς
Κωδικός Κειμένου Κωδικός πηγής Ελληνικός Τίτλος του Κειμένου Στάδιο
ΟΡΙΣΜ.1 S6 Λεξιλόγιο όρων και ορισμών των Δημόσιων Δικτύων Κινητής Υπηρεσίας Ξηράς GSM (GSM PLMN) (Σύσταση CEPT/GSM 01.04) 3
ΟΡΙΣΜ.2 S4 Λεξιλόγιο όρων και ορισμών ψηφιακής μετάδοσης και πολυπλεξίας και παλμοκωδικής διαμόρφωσης (Σύσταση CCITT/G.701) 3
ΟΡΙΣΜ.3 S20 Λεξιλόγιο όρων και ορισμών συντήρησης - (Σύσταση CCITT/M.60) 1
ΟΡΙΣΜ.4 S45 Ευρυζωνικό Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (B-ISDN) - Λεξιλόγιο για το B-ISDN (Τεχνική Εκθεση ETSI TCR-TR044) 3


Ελληνικά ισοδύναμα σε Συλλογές Ορων της Κοινοτικής Τράπεζας Όρων EURODICAUTOM

Η ΜΟΤΟ, εκτός του τακτικού προγράμματός της, εκπόνησε τους ελληνικούς ισοδύναμους όρους των ακόλουθων Συλλογών Τηλεπικοινωνιακών Ορων της EURODICAUTOM:

α. Συλλογή "RACE 89" (Οροι του Προγράμματος RACE)
β. Συλλογή "OSI 89" (Οροι επί της Διασύνδεσης Ανοικτών Συστημάτων)
γ. Συλλογή "COM 91" (Οροι επί της Παροχής Ανοικτού Δικτύου)
δ. Συλλογή "TEL98" (Διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί όροι της Βάσης EURODICAUTOM) - Η εργασία έγινε μεσω της ΕΛΕΤΟ, της οποίας η ΜΟΤΟ είναι συλλογικό μέλος.

Σε περίπτωση προκήρυξης της ΕΕ για συμπλήρωση της Βάσης EURODICAUTOM και με άλλους ελληνικούς τηλεπικοινωνιακούς όρους η ΜΟΤΟ θα αναλάβει την απόδοσή τους.

Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας

Η ΜΟΤΟ, ως συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ και εκτός του τακτικού προγράμματός της εκπόνησε τους ελληνικούς όρους του "Τετράγλωσσου Λεξικού Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ελληνικά)", J.P.Rehahn & ΕΛΕΤΟ, Εκδόσεις ΓΛΩΣΣΗΜΑ, 1995. Το Τετράγλωσσο Λεξικό περιλαμβάνει 17.000 λήμματα περίπου και αποτελεί ένα σημαντικότατο βοήθημα τηλεπικοινωνιακής ορολογίας που λειτουργεί αντιστρεπτά και για τις τέσσερις γλώσσες.

Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης ορολογικής εργασίας της και της στενής παρακολούθησης της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η ΜΟΤΟ έχει επανεξετάσει και επανεξετάζει ορολογικά, οσάκις χρειαστεί, πολλά από τα λήμματα του Τετράγλωσσου Λεξικού.

Εχει προγραμματιστεί η εννοιολογική ανασκόπηση όλων των λημμάτων του Τετράγλωσσου Λεξικού, ως προς τα ζεύγη αγγλικού-ελληνικού όρου, και η ενσωμάτωση των αντιστοιχιών που θα προκύψουν στην επόμενη έκδοση του ΕΛΤΟ.

Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ)

Στο πλαίσιο του ΕΠΟΣ (2003-2006) - πρόγραμμα έργων Ελληνικής Ορολογίας που έχει υποβληθεί για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" αλλά δεν εγκρίθηκε τελικά - η ΜΟΤΟ, ως συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, επρόκειτο να αναλάβει την εκπόνηση 8.000 όρων και ορισμών των Τηλεπικοινωνιών.

Διάφοροι διαπεδιακοί όροι

Στο πλαίσιο της διεπιτροπικής συνεργασίας (βλέπε κεφ.4 παρακάτω) η ΜΟΤΟ έχει προωθήσει κατά καιρούς την απόδοση διαπεδιακών όρων που χρησιμοποιούνται ευρύτερα και σε άλλους τομείς γειτονικούς προς τις τηλεπικοινωνίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν αξιοποιηθεί και μηχανισμοί της ΕΛΕΤΟ, της οποίας συλλογικό μέλος είναι η ΜΟΤΟ (δημοσίευση στο διμηνιαίο φύλλο "Ορόγραμμα" της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, ψηφοφορίες κτλ.). Αναφέρουμε παρακάτω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ο όρος quasi- ως πρώτο συνθετικό πολλών ξενόγλωσσων όρων

Η ΜΟΤΟ έθεσε την απόδοση του όρου στη διαδικασία της Διεπιτροπικής Ονοματοδοσίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Επιτροπών/Ομάδων ΜΟΤΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ21), ΜΕΠΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) και ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5) . Οι απόψεις συνέκλιναν στην απόδοση: quasi- : οιονεί. Παραδείγματα από τις τηλεπικοινωνίες:

quasi error free οιονεί ασφάλματος
quasi synchronous network οιονεί σύγχρονο δίκτυο
quasi-associated signalling οιονεί συσχετισμένη σηματοδοσία
quasi-random noise οιονεί τυχαίος θόρυβος

Ο όρος bit (=binary digit) ως απλός όρος και ως συνθετικό πολλών σύμπλοκων όρων

Η ΜΟΤΟ, σε συνεργασία με την Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, προέκριναν ένα μικρό αριθμό αποδόσεων του όρου τις οποίες η ΜΟΤΟ έθεσε σε δημόσια κρίση και ψηφοφορία σε ευρύ σύνολο αποδεκτών όπου συμπεριλαμβάνονταν και όλα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, πολλά από τα οποία έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία.

Ψηφίστηκε, εγκρίθηκε και εφαρμόζεται ήδη η απόδοση:

bit (ουσιαστικό): δυφίο
bit (επίθετο): δυφιακός, δυφιο-, -δύφιος.
bit (επίρρημα): δυφιακά, δυφιακώς, δυφιο-.

Στις τηλεπικοινωνίες η εφαρμογή του δυφίου βελτίωσε σημαντικότατα μερικές εκατοντάδες σύμπλοκους όρους που το περιέχουν ως συνθετικό. Μερικά παραδείγματα:

7-bit coded character set σύνολο 7-δυφιακά κωδικευμένων χαρακτήρων
bit allocation table πίνακας καταχώρισης δυφίων
bit error ratio (BER) λόγος δυφιακών σφαλμάτων
bit mapping δυφιοαπεικόνιση, δυφιακή απεικόνιση
bit nibble τετραδυφίο, τετράδυφο
bit orientation δυφιοστρέφεια
bit oriented δυφιοστρεφής
bit parity δυφιακή ισοτιμία
bit pipe δυφιοαυλός
bit rate δυφιορρυθμός
bit stream δυφιόρρευμα
four-bit byte, 4-bit byte τετραδύφια δυφιοσυλλαβή, 4-δύφια δυφιοσυλλαβή
transfer bit rate δυφιορρυθμός μεταφοράς

ΕπιστροφήΣχεδιασμός & Ανάπτυξη: OTEnet Α.Ε.
Copyright ©2003 OTEnet Α.Ε. All rights reserved
ΕΛΟΤ