OTE
Sitemap Links Contact English

Η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας)

7. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] International Standard ISO/R 1087:1969 - "Vocabulary of Terminology"
[2] International Standard ISO 1087:1990 - "Vocabulary of Terminology"
[3] International Standard ISO 1087-1:2000 - "Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application"
[4] International Standard ISO/R 704:1968 - "Naming principles"
[5] International Standard ISO 704 - "Principles and methods of terminology"
[6] Βαλεοντής Κ. - "Ανάλυση των βασικών αρχών της Τεχνικής Ορολογίας" - Αθήνα, ΕΛΟΤ, 1988.
[7] Βαλεοντής Κ. - "Ο αναλογικός κανόνας στην υπηρεσία της σύγχρονης ελληνικής ορολογίας" Πρακτικά 1ου Συνεδρίου "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία" 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα 1997.
[9] Δημητράκος Δ.- "Μέγα Λεξικόν Ολης της Ελληνικής Γλώσσης", 1964.
[10] H. G. Liddel & R. Scott - "Greek-English Lexicon" Αγγλική έκδοση - "Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης", Ελληνική Έκδοση Ι. Σιδέρη, Επανεκτύπωση 1997.
[11] Τεγόπουλος-Φυτράκης "Μείζον Ελληνικό Λεξικό", 1997.
[12] Μπαμπινιώτης Γ.- "Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας", Κέντρο Λεξικολογίας 1998.
[13] Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη) - "Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής", Θεσσαλονίκη, 1998.
[14] Κουρμούλης Γ.- "Αντίστροφον Λεξικόν της Νέας Ελληνικής", Αθήνα, 1967.
[15] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ’.και Ομάδα Εργασίας - "Αντίστροφο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής: http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictOnLine/DictOnLineRev.htm".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΕ Η ΜΟΤΟ

  Αγγλικός όρος, συντομογραφία Ελληνικός όρος
abbreviated numbering συντετμημένη αριθμοδότηση
absolute address απόλυτη διεύθυνση
abstract interface αφηρημένη διεπαφή
abstract service primitive, ASP αρχέγονο αφηρημένης υπηρεσίας
abstract test suite αφηρημένη δοκιμοσειρά
access πρόσβαση
access attempt απόπειρα πρόσβασης
access contention διαμάχη πρόσβασης
access criteria, AC κριτήρια πρόσβασης
access fees τέλη πρόσβασης
access network δίκτυο πρόσβασης
access port θύρα πρόσβασης, πόρτα πρόσβασης
access registration address, ARA διεύθυνση καταχώρησης πρόσβασης
accessware προβασισμικό {λογισμικό πρόσβασης}
active call ενεργός κλήση
active circuit ενεργητικό κύκλωμα
active indication ένδειξη ενεργότητας
actor ενεργητής, δρων
adaptor προσαρμογέας
add drop multiplexor, ADM πολυπλέκτης προσθαφαίρεσης
address code, AdC κωδικός διεύθυνσης
address field format μορφότυπο πεδίου διεύθυνσης
address field, ADF πεδίο διεύθυνσης
address label επίσημα διεύθυνσης
address resolution protocol, ARP πρωτόκολλο ανάλυσης διεύθυνσης
addressing διευθυνσιοδότηση
adjacent channel interference παρεμβολή παρακείμενου καναλιού
advice of charge, AoC, AOC πληροφορίες χρέωσης
alarm bit δυφίο συναγερμού
allocate καταχωρίζω, καταμερίζω, {καταχρ.: εκχωρώ}
allocation bitmap δυφιοχάρτης καταχώρισης
alphanumeric string αλφαριθμική στοιχειοσειρά
analog-to-digital conversion, A/D conversion μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό, μετατροπή A/D
analogue subscriber line αναλογική συνδρομητική γραμμή
analogue interface αναλογική διεπαφή
analogue network αναλογικό δίκτυο
analogue transmission αναλογική μετάδοση
anechoic condition ανηχωική συνθήκη {συνθήκη χωρίς ηχώ}
answer seizure ratio, ASR λόγος απαντημένων (κλήσεων) προς καταλήψεις
antenna (input) admittance εισδοχή (εισόδου) κεραίας
antenna (input) impedance εμπέδηση (εισόδου) κεραίας
antenna array κεραιοσυστοιχία
antenna splitter διαιρέτης κεραίας
antenna transmit gain pattern διάγραμμα απολαβής εκπομπής κεραίας
anticipated busy hour traffic προβλεπόμενη κίνηση της ώρας μέγιστης κίνησης
application layer στρώμα εφαρμογής
application program interface, API διεπαφή προγράμματος εφαρμογής
application service element, ASE στοιχείο υπηρεσίας εφαρμογής
application software λογισμικό εφαρμογής
arithmetic operator αριθμητικός τελεστής
artificial intelligence, AI τεχνητή νοημοσύνη
assembly program, assembler πρόγραμμα συμβολομετάφρασης, συμβολομεταφραστής
associated control channel, ACCH συσχετισμένο κανάλι ελέγχου
associative memory συνειρμική μνήμη, συσχετιστική μνήμη
asymmetric cipher ασυμμετρικός κρυπτοθετήρας
asymmetric digital subscriber line, ADSL ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή
asymmetrical duplex modem ασύμμετρος αμφίδρομος διαποδιαμορφωτής
asynchronous transfer mode, ATM ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς
audit procedure διαδικασία επιθεώρησης
audit process διεργασία επιθεώρησης
authentication center, AUC κέντρο επαλήθευσης (ταυτότητας)
automatic call distribution, ACD αυτόματη κατανομή κλήσεων
automatic number identification, ANI αυτόματη αναγνώριση αριθμού
automatic protection switch, APS αυτόματη μεταγωγή προστασίας
automatic speech recognition, ASR αυτόματη αναγνώριση ομιλίας
available bit rate, ABR διαθέσιμος δυφιορρυθμός, διαθέσιμος δυφιακός ρυθμός
basic rate ISDN ISDN βασικού ρυθμού
bit combination δυφιοσυνδυασμός
bit error δυφιακό σφάλμα
bit error probability, BEP πιθανότητα δυφιακού σφάλματος
bit error ratio, BER λόγος δυφιακών σφαλμάτων
bit fields δυφιακά πεδία
bit interval δυφιακό διάστημα
bit mapper δυφιοαπεικονιστής, δυφιακός απεικονιστής
bit rate δυφιορρυθμός, δυφιακός ρυθμός
bit slice δυφιοφέτα
bit stealing {USA}, speech digit signalling σηματοδοσία δυφιοκλοπής
bit stream δυφιόρρευμα, ρεύμα δυφίων
bit string δυφιοσειρά
bit stuffing δυφιοπλήρωση
bit transparent mode of operation δυφιοδιαφανής τρόπος λειτουργίας
bit violation παραβίαση δυφίου, δυφιακή παραβίαση
bitmap δυφιακή απεικόνιση, δυφιοαπεικόνιση
bit-serial form δυφιοσειριακή μορφή
bitstream analyzer αναλύτης δυφιορρεύματος
bitstream interchange δυφιορρευματική ανταλλαγή
bit-stream oriented δυφιορρευματοστρεφής
bitwise disjunction δυφιοτελής διάζευξη
bitwise exclusion δυφιοτελής εξαίρεση
bit-wise inverted δυφιακά αντεστραμμένος
broad band ISDN, B-ISDN ευρυζωνικό ISDN
chip πλινθίο
chip card πλινθιοκάρτα
chip error ratio λόγος σφάλματος πλινθίου
chip frequency συχνότητα πλινθίου, πλινθιακή συχνότητα
chip set πλινθιοσύνολο, σύνολο πλινθίων
conversion software λογισμικό μετατροπής
digital ISDN interface ψηφιακή διεπαφή ISDN
doublet, triplet, quartet, quintet, sextet, septet, octet δυφιοδυάδα, δυφιοτριάδα, δυφιοτετράδα, δυφιοπεντάδα, δυφιοεξάδα, δυφιοεπτάδα, δυφιοοκτάδα
estimation software λογισμικό εκτίμησης
evaluation software λογισμικό αποτίμησης
firmware σταθερισμικό {σταθερολογισμικό}
freeware δωρισμικό {δωρεάν παρεχόμενο λογισμικό}
groupware ομαδισμικό
hardware components συστατικά (στοιχεία) υλισμικού
hardware configuration διάρθρωση υλισμικού
hardware environment περιβάλλον υλισμικού
hardware equipment εξοπλισμός υλισμικού
hardware features γνωρίσματα υλισμικού
hardware flow control έλεγχος ροής υλισμικού
hardware handshaking χειραψία υλισμικού
hardware independence ανεξαρτησία υλισμικού
hardware interface υλισμική διεπαφή
hardware platform πλατύβαθρο υλισμικού
hardware realisation πραγματοποίηση υλισμικού
hardware, H/W υλισμικό
hardware-independent υλισμικοανεξάρτητος
ISDN address διεύθυνση ISDN
ISDN basic access βασική πρόσβαση ISDN
ISDN interface διεπαφή ISDN
ISDN protocol πρωτόκολλο ISDN
ISDN signalling σηματοδοσία ISDN
ISDN terminal adaptor τερματικός προσαρμογέας ISDN
ISDN-based application ISDN-παγής εφαρμογή
ISDN-based software ISDN-παγές λογισμικό
loadware φορτισμικό
middleware μεσισμικό
modular software δομοστοιχειωτό λογισμικό
multichip {n} πολυπλινθίο {ουσ.}
multichip level στάθμη πολυπλινθίου
narrowband ISDN, N-ISDN στενοζωνικό ISDN
octet signal δυφιοκταδικό σήμα
octet slip ολίσθηση δυφιοοκτάδας
octet string {parameter type} δυφιοοκταδική σειρά {τύπος παραμέτρου}
octet structure δυφιοοκταδική δομή
octet-aligned δυφιοοκταδικά ευθυγραμμισμένος
office software γραφειακό λογισμικό
office software package πακέτο γραφειακού λογισμικού
one-octet value μονοδυφιοοκταδική τιμή
pseudo random bit stream ψευδοτυχαίο δυφιόρρευμα
pseudo-random bit sequence, PRBS ψευδοτυχαία δυφιακή ακολουθία
public ISDN provider παροχέας δημόσιου ISDN
random bit stream τυχαίο δυφιόρρευμα
scriptware σεναρισμικό
semiconductor chip πλινθίο ημιαγωγού
shareware μερισμικό {μεριζόμενο λογισμικό}
software application λογισμική εφαρμογή
soft-ware based solution λογισμικοπαγής λύση
software bus αρτηρία λογισμικού
software characteristic χαρακτηριστικό λογισμικού
software component συστατικό στοιχείο λογισμικού
software developer εκπονητής λογισμικού
software diversity διαφορισμός λογισμικού
software download καταφόρτωση λογισμικού
software file, SF αρχείο λογισμικού
software industry βιομηχανία λογισμικού
software intensive system λογισμικά εντατικό σύστημα, σύστημα έντασης λογισμικού
software interface λογισμική διεπαφή
software licence άδεια λογισμικού
software module δομοστοιχείο λογισμικού
software package πακέτο λογισμικού
software platform πλατύβαθρο λογισμικού, πλατφόρμα λογισμικού
software process διεργασία υλισμικού
software quality assurance διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
software sector τομέας λογισμικού
software services υπηρεσίες λογισμικού
software source code κωδικός προέλευσης λογισμικού
software testing δοκιμές λογισμικού
software tool εργαλείο λογισμικού
software, S/W λογισμικό
system software component συστατικό (στοιχείο) συστημικού λογισμικού
teamware, groupware ομαδισμικό {λογισμικό ομάδας, ομαδικό λογισμικό}
telesoftware application εφαρμογή τηλελογισμικού
trusted software εμπιστευμένο λογισμικό
utility software βοηθητικό λογισμικό
virtual access port ιδεατή θύρα πρόσβασης
virtual allocation ιδεατός καταμερισμός, ιδεατή καταχώριση
virtual call, VC ιδεατή κλήση
virtual card ιδεατή κάρτα
virtual channel, VC ιδεατό κανάλι

Κ. Βαλεοντής
Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, τέως Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης και Τεχνικών Κανονισμών του ΟΤΕ
Υπεύθυνος των Ομάδων Ορολογίας: ΜΟΤΟ, ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 και ΕΛΟΤ/ΤΕ80/ΟΕ1
Πρόεδροςτης ΕΛΕΤΟ και του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ.

Διεύθυνση: Καραμανλάκη 18, 112 53 ΑΘΗΝΑ
Αρ. Τηλεφ.: 210 8619521, 210 8662069
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr.

ΕπιστροφήΣχεδιασμός & Ανάπτυξη: OTEnet Α.Ε.
Copyright ©2003 OTEnet Α.Ε. All rights reserved
ΕΛΟΤ